Amaltea

1. Na stro­nach inter­ne­to­wych zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Ser­wisu wyko­rzy­sty­wana jest tech­nika pli­ków „cookies”.

2. Pliki „cookies” to dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, prze­cho­wy­wane w urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków i prze­zna­czone do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Domyślne para­me­try cia­ste­czek pozwa­lają na odczy­ta­nie infor­ma­cji w nich zawar­tych jedy­nie ser­we­rowi, który je utwo­rzył. „Cookies” zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

3. Pliki „cookies” uży­wane są w celu dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pliki „cookies” wyko­rzy­sty­wane są w Ser­wi­sie także dla potrzeb wyświe­tla­nia reklam. Pliki „cookies” wyko­rzy­sty­wane są z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­nika.

4. Rodzaje pli­ków „cookies”:

a) ’Tym­cza­so­we’ pliki cookies zwią­zane z sesją pozo­stają w prze­glą­darce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyj­ścia z danej witryny.

b) ’Trwa­łe’ pliki cookies pozo­stają w prze­glą­darce po zakoń­cze­niu sesji (o ile nie zostaną usu­nięte przez użyt­kow­nika).

c) ’Ana­li­tyczne’ pliki cookies zbie­rają infor­ma­cje o korzy­sta­niu z danej witryny, takie jak strony odwie­dzone przez danego użyt­kow­nika oraz wszel­kie komu­ni­katy o błę­dach; nie zbie­rają infor­ma­cji umoż­li­wiających iden­ty­fi­ka­cję użyt­kow­nika, a zebrane dane są agre­go­wane w taki spo­sób, że stają się ano­ni­mowe. Ana­li­tyczne pliki cookies służą do ulep­sza­nia dzia­ła­nia witryny.

d) ’Funk­cjo­nal­ne’ pliki cookies umoż­li­wiają witry­nie zapa­mię­ta­nie wszel­kich wybo­rów doko­ny­wa­nych na stro­nach (takich jak zmiana roz­miaru czcionki, dosto­so­wa­nie strony) i umoż­li­wiają takie usługi, jak doda­wa­nie komen­ta­rzy na czy­imś blogu.

5. Stan­dar­dowo opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków „cookies” na urzą­dze­niu koń­co­wym. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków „cookies” w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nie użyt­kow­nika. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków „cookies” dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków „cookies”, może wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nie inter­ne­to­wej.