1. Na stro­nach inter­ne­to­wych zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Ser­wisu wyko­rzy­sty­wana jest tech­nika pli­ków „cookies”.

2. Pliki „cookies” to dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, prze­cho­wy­wane w urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków i prze­zna­czone do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Domyślne para­me­try cia­ste­czek pozwa­lają na odczy­ta­nie infor­ma­cji w nich zawar­tych jedy­nie ser­we­rowi, który je utwo­rzył. „Cookies” zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

3. Pliki „cookies” uży­wane są w celu dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pliki „cookies” wyko­rzy­sty­wane są w Ser­wi­sie także dla potrzeb wyświe­tla­nia reklam. Pliki „cookies” wyko­rzy­sty­wane są z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­nika.

4. Rodzaje pli­ków „cookies”:

a) ’Tym­cza­so­we’ pliki cookies zwią­zane z sesją pozo­stają w prze­glą­darce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyj­ścia z danej witryny.

b) ’Trwa­łe’ pliki cookies pozo­stają w prze­glą­darce po zakoń­cze­niu sesji (o ile nie zostaną usu­nięte przez użyt­kow­nika).

c) ’Ana­li­tyczne’ pliki cookies zbie­rają infor­ma­cje o korzy­sta­niu z danej witryny, takie jak strony odwie­dzone przez danego użyt­kow­nika oraz wszel­kie komu­ni­katy o błę­dach; nie zbie­rają infor­ma­cji umoż­li­wiających iden­ty­fi­ka­cję użyt­kow­nika, a zebrane dane są agre­go­wane w taki spo­sób, że stają się ano­ni­mowe. Ana­li­tyczne pliki cookies służą do ulep­sza­nia dzia­ła­nia witryny.

d) ’Funk­cjo­nal­ne’ pliki cookies umoż­li­wiają witry­nie zapa­mię­ta­nie wszel­kich wybo­rów doko­ny­wa­nych na stro­nach (takich jak zmiana roz­miaru czcionki, dosto­so­wa­nie strony) i umoż­li­wiają takie usługi, jak doda­wa­nie komen­ta­rzy na czy­imś blogu.

5. Stan­dar­dowo opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków „cookies” na urzą­dze­niu koń­co­wym. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków „cookies” w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nie użyt­kow­nika. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków „cookies” dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków „cookies”, może wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nie inter­ne­to­wej.

%d bloggers like this:

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close