WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

for­mu­larz ten należy wypeł­nić i ode­słać tylko w przy­padku chęci odstą­pie­nia od umowy

–            Adre­sat:
  Amal­tea Kata­rzyna Kor­ko­siń­ska,
ul. T. Gaj­cego 30,
92-610 Łódź
NIP 7280009878,

              tele­fon: 600 423 827,
e-mail:
info@amalteaproducentczapek pl.

      Ja/    My niniej­szym infor­mu­ję­/in­for­mu­jemy o moim/na­szym odstą­pie­niu od umowy:

  • sprze­daży nastę­pu­ją­cych rze­czy

  • o świad­cze­nie nastę­pu­ją­cej usługi

–       Data zawar­cia umowy/od­bioru

–     Imię i nazwi­sko kon­su­menta (-ów)

–     Adres kon­su­menta (-ów).

–    Pod­pis kon­su­menta (-ów) (tylko jeżeli for­mu­larz jest prze­sy­łany w wer­sji papie­ro­wej

–     Data

        Data zawar­cia umowy /od­bioru

–      Imię i nazwi­sko kon­su­menta (-ów)

–      Adres kon­su­menta (-ów)

–      Pod­pis kon­su­menta (-ów)

–       Data

nie­po­trzebne skre­ślić

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close