WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

for­mu­larz ten należy wypeł­nić i ode­słać tylko w przy­padku chęci odstą­pie­nia od umowy

–            Adre­sat:
  Amal­tea Kata­rzyna Kor­ko­siń­ska,
ul. T. Gaj­cego 30,
92-610 Łódź
NIP 7280009878,

              tele­fon: 600 423 827,
e-mail:
info@amalteaproducentczapek pl.

      Ja/    My niniej­szym infor­mu­ję­/in­for­mu­jemy o moim/na­szym odstą­pie­niu od umowy:

  • sprze­daży nastę­pu­ją­cych rze­czy

  • o świad­cze­nie nastę­pu­ją­cej usługi

–       Data zawar­cia umowy/od­bioru

–     Imię i nazwi­sko kon­su­menta (-ów)

–     Adres kon­su­menta (-ów).

–    Pod­pis kon­su­menta (-ów) (tylko jeżeli for­mu­larz jest prze­sy­łany w wer­sji papie­ro­wej

–     Data

        Data zawar­cia umowy /od­bioru

–      Imię i nazwi­sko kon­su­menta (-ów)

–      Adres kon­su­menta (-ów)

–      Pod­pis kon­su­menta (-ów)

–       Data

nie­po­trzebne skre­ślić